เปิดความคิดเห็น กมธนาคารร่าง รัฐธรรมนูญ60 ชี้ พล.อำเภอประยุทธ์ จะต้องนับเวลาครองตำแหน่งต่อจากการเป็นนายกรัฐมนตรี ยุค คสช.

เปิดความคิดเห็น กมธนาคารร่าง รัฐธรรมนูญ60 ชี้ พล.อำเภอประยุทธ์ จำเป็นต้องนับเวลาครอบครองตำแหน่งต่อจากการเป็นนายกรัฐมนตรี ยุค คสช. เมื่อปี 2557 ด้วย ทำให้จำเป็นต้องครบ 8 ปีในวันที่ 24 สิงหาคม 65
จากในกรณีที่ฝ่ายค้านจะยื่นศาลรัฐธรรมนูญแปลความการครองตำแหน่งนายกฯครบ 8 ปี ของ พล.อำเภอประยุทธ์ จันทร์อร่อย นั้น จนถึงทำให้หลายข้างวิจารณ์ว่า ควรนับจากยุคที่เป็นนายกฯในสมัย คสช.ด้วยหรือเปล่า หรือตั้งแต่แมื่อข้อบังคับรัฐธรรมนูญฉบับ พุทธศักราช 2560 บังคับใช้แล้ว
ดังนี้สำหรับความคิดเห็นของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ 500 ซึ่งมีการสัมมนากันเมื่อวันศุกร์ที่ 7 ก.ย. 2561 ซึ่งมีผู้ที่มาเข้าร่วมประชุมปริมาณ 19 คน โดยสำหรับการสัมมนาในวันนั้น นายสุคำกล่าว มุกด์ รองประธานกรรมการผู้ที่ 1 มีความคิดเห็นต่อห้องประชุมว่า ถ้าเกิดนายกฯครองตำแหน่งอยู่ก่อนวันที่รัฐธรรมนูญ 2560 ประกาศใช้บังคับ เมื่อเมืองไทยยังคงมีการดูแลระบบประชาธิปไตยอันมีพระราชาทรงเป็นกษัตริย์ ก็ควรจะนับช่วงเวลาที่ครอบครองตำแหน่งดังที่กล่าวถึงแล้วรวมกับช่วงเวลาที่ครอบครองตำแหน่งนายกฯตามรัฐธรรมนูญ 2560 ด้วย
ในขณะที่นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการ มีความคิดเห็นในช่วงเวลานั้นว่า ตามบทเฉพาะกาลตามมายี่ห้อ 264 นั้น ชี้ให้เห็นว่า แม้ว่าจะครองตำแหน่งนายกฯอยู่ก่อนที่จะข้อบังคับรัฐธรรมนูญนี้บังคับใช้ก็สามารถนับรวมเวลาดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นรวมเข้าไปได้